Lidé se mění, ale kořen zůstává.

Únor 2010

Jak si zapamatovat sny

24. února 2010 v 16:33 | Wikipedia.cz

 • Řekněte si před spaním, že si chcete zapamatovat své sny, říkejte si: " Dnes se určitě probudím a bude se mi něco zdát."
 • Zaznamenejte si sen hned po probuzení (třeba o půlnoci). Snažte se probudit co nejrychleji, sny se zapomínají za několik sekund po probuzení.
 • Rychlý přechod do stavu bdělosti není ideální, rozhodně z postele nevyskakujte. Chvilku v ní po procitnutí ještě zůstaňte, posaďte se a proveďte zápis snu.
 • Mějte u postele deník snů - zapište si vše, co si ze snu pamatujete. Napište každý prvek snu do seznamu pod sebe podle subjektivní důležitosti, kterou snovým prvkům přikládáte (nikoliv tedy podle jejich významu ve bdění).
 • Poznamenejte si afektivní náboj snu jako celku (strach, úzkost, smutek, odpor, vztek, lhostejnost, vina, štěstí, pohoda) a každý další citově zabarvený dojem vázaný na některý prvek snu.
 • K zaznamenanému snu připojte asociace, vše co vám zrovna běží hlavou.
 • Pátrejte po podnětu, který sen vyvolal (hlasy z ulice, klepnutí, vrznutí dveří, štěkání psa, šumění deště, syčení radiátoru, bolest v těle, chlad, zpocení), nebo vzpomínejte, co jste den před snem zažili. Že jste odhalili pravděpodobnou příčinu, poznáte podle pocitu uspokojení.
 • Neexistuje špatný sen jako takový - např. sen o smrti většinou znamená, že umírá náš zájem, vztah, zvyk, část osobnosti.
 • Prohlížejte svůj deník snů co nejčastěji - sny na sebe často navazují.
 • Považujte své sny za potenciální zdroje moudrostí, řešení problémů, inspirace atd.
 • Skeptici, kterým se údajně nic nezdá, mohou zkusit náhlé noční probuzení budíkem.
Wikipedia.cz

Výklad snů

24. února 2010 v 16:31 | Wikipedia.cz

Výklad snů

Za dobu existence lidstva lze zaznamenat v každé epoše, ve které člověk dokázal souvisle a cíleně přemýšlet o jevech jemu blízkých, velice časté snahy vykládat významy snů. Z historického hlediska můžeme rozdělit tuto tendenci na tři směry:

Symbolický výklad snů

Při tomto postupu je předmětem zkoumání obsah snu jako celku. Obvykle se pohlíží na události, které se ve snu odehrály, v kontextu skutečné - reálné situace. Často se předpokládá, že sen přináší informace o dějích následujících současné situaci, tedy nahlíží do budoucnosti, věštecký. Tento přístup je značně nespolehlivý, protože dva různí vykladači, ač použijí stejný postup, mohou dojít k naprosto rozdílným, klidně i opačným závěrům (což ovšem platí i při analytickém výkladu snů, kde i jeden vykladač, jsou vlastně dva, analytik a klient, mohou dojít k několika výkladům snu).
Za příklad takového postupu lze označit tvrzení, ke kterému došel biblický Josef při výkladu faraonova snu. Sen zobrazuje, jak za sedmi tlustými kravami jde sedm hubených, které pohltí prvé. Sen je vykládán jako očekávání příchodu sedmi let nouze, které pohltí veškerý nadbytek vyprodukovaný předešlými velice úrodnými sedmi lety.Podobně Josefův sen o dvanácti snopech, jeden stál a ostatní se mu klaněli, vypovídá o jeho výjimečném postavení mezi dvanácti syny jeho otce, Jákoba (ten ostatně Josefovy bratry popudil natolik, že ho prodali do otroctví).

Šifrovací výklad snů

Šifrovací metoda výkladu snů se již snaží postupovat smysluplněji. Z celého děje vybírá důležité předměty a děje (otázkou je, podle čeho rozhoduje, že jsou důležité), které pomocí klíčovací metody překládá do srozumitelného jazyka. Protože předmětů a obecných událostí, které se ve snech vyskytují, je veliké množství, je k výkladu zapotřebí snář. Snář je v podstatě slovník, který u každého hesla obsahuje symbolický výklad. Postupným překladem všech významných prvků získáme spoustu informací. Je ovšem na vykladači, který tuto metodu používá, aby dal jednotlivé informace do souvislostí a vytvořil tak smysluplný celek. Z tohoto důvodu je tato metoda, stejně jako předchozí symbolická, považována za neobjektivní, nevědeckou a značně naivní.
Např. u hesla Had lze dohledat následující informaci: být ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel.


Analytický výklad snů

Analytickou metodu definoval Sigmund Freud ve své knize Výklad snů, tam postatně uvedl a interpretoval téměř 40 svých vlastních snů (vedle toho tam formuloval svou teorii o nevědomí, předvědomí, vědomí, censoru a vytěsnění, tedy základy tzv. topografického modelu mysli). Tato metoda je jedinou věrohodnou a vědeckou metodou. Výklad snů tímto postupem velice pomohl k pochopení struktury mysli člověka, objevení rozdělení vědomí, předvědomí a nevědomí. Metoda rozebírá sen na dílčí děje a objekty, které samostatně zkoumá na základě volných nápadů (asociací) snícího.
V některých rysech se možná podobá šifrovací metodě, ale netrvá na univerzální platnosti snových symbolů: jsou určité směrnice (špičaté a hranaté je falické, duté a prohloubené je vaginální, rytmické je koitální), ale v zásadě sen interpretuje individuálně, na základě volných asociací (správněji volných nápadů) snícího: rytíř s kopím může znamenat kupř. falického muže, kopí může symbolizovat penis a kůň pudovou sílu, ale zrovnatak může znamenat kůň, kopí a brnění silnou potřebu ochranných a obranných opatření, která chrání slabé Já (Self) snícího, a to vše m.j.
Jením z příkladů sen pacientky, má přítele Petra, nebývá moc doma, cítí se v životě osamocena, je sečtělá, zdá se jí: sedí na vyšehradské skále, pod ní jezdí vlaky a tramvaje, duní to, vidí, jak teče vltavská voda. Náš výklad je, na základě asociací: skála je Petr (petra,ae,f. je latinsky skála, známo z Nového Zákona jí i mně,voda by mohla být pláč z osamění,ale také mařený čas, který se nevrátí; vlaky a tramvaje jsou jednak plné lidí, kteří se neznají, další ozvuk její samoty a jejich vzdálenosti ve vztahu, navíc někoho k někomu mohou vézt; jednak pohyb vlaku a tramvají je symbolem koitální aktivity, tedy těsného sblížení, které jí schází, bylo by lze i rozvíjet asociace ve směru N.Z. ((Ty jsi skála=Petr, na tobě vystavím církev svou.)), tedy otázku narcismu, jejího nebo jejího přítele , navíc opět otázku společenství, tentokrát symbolizovaného církví - to ovšem záleží na tom, kam interpretujícího vedou asociace snícího, co v něm vyvolávají, předevěím po stránce emoční a tělesné, a co potvrzují a co zamítají, nikoli ovšem jeho vědomý souhlas nebo nesouhlas. Freud přirovnává sen k halucinacím, tedy ke stažení libida z objektů a k tvorbě nových vnitřních objektů. Jako hlavní funkci snu vidí jeho funkci strážce spánku, sen umožňuje libidinozním přáním, aby se v zastřené (jinak, jiným způsobem zastřené, než za bdělého stavu) podobě dostala do vědomí a nerušila proto spánek. Pro Freuda analýza snů byla královskou cestou do nevědomí, která, využívajíc tzv. zbytků ze dne (událostí předchozího dne), zobrazuje vnitřní uspořádání nevědomých obsahů v lidské duši.
Freudův žák, přívrženec, a později odpadlík, Carl Gustav Jung se věnoval hluboce výkladu snů svých analyzandů (klientů), vytvořil techniku amplifikace, rozvinul teorii o subjektovém a objetovém významu snu (subjektový význam znázorňuje v různých prvcích snu rozličné aspekty analyzandova Já/bytostného Jám objektový spíše jeho situaci interpersonální, jistě obecně pojatou tak, jak ji má ve svém nevědomí). Významně teorii snu a snění rozšířil kleiniánský psychoanalytik Thomas Ogden (cílem psychoanalýzy je dovolit pacietovi=analyzandovi, aby přerušené a nedosněné sny dosnil)

Lucidní snění

24. února 2010 v 16:30 | Wikipedia.cz
Lucidní sny
Jako lucidní sny se označuje zvláštní typ snění, při němž si spící uvědomuje, že sní. Uvědomění si snu zpravidla vede k rychlému probuzení, pouze v některých případech sen trvá i nadále.

Nepříjemné sny

24. února 2010 v 16:29 | wikipedia.cz

Krátce po usnutí se někdy dostavuje tzv. noční děs (pavor nocturnus). Jde o náhlé vytržení ze spánku, spojené s velkým úlekem a pocitem úzkosti. Zpravidla je noční děs spojen s krátkým, strašidelným snem. Noční děs bývá častý zejména u dětí. Dítě pak rodiče, snažící se je uchlácholit, odstrkuje, nepoznává je. Nesnažte se je násilně probouzet. Je možné, že dítě bude okolní hlasy vnímat zkresleně, budou pro ně velmi nepříjemné, rozléhající se, opakující se, tvořící ozvěnu. V tomto případě je ideální na dítě nemluvit vůbec. Pouze být u něj, čekat, až se pomalu probudí.
Noční můra se nazývá zlý sen, který sužuje spícího během noci. Oproti děsu má delší trvání, bohatší obsah a nemusí nutně vést k probuzení spícího.

Wikipedia.cz

Obsah snů

24. února 2010 v 16:27 | wikipedia.cz
Obsah snů
Sen na obraze Jeana Lecomta du Nouy
Zdroje obsahu snů lze rozdělit na:
 • vnější zdroje, např. zvuky, chlad, teplo - člověku, kterému se svezla přikrývka, se zdá o studené vodě apod.
 • vnitřní zdroje, např. hlad, únava, bolest, začínající nemoc, sexuální podráždění, u žen má vliv na sny i menstruační cyklus,
 • vzpomínky, představy, a to nedávné i velmi staré - zážitky, které představují naše nevyřízené záležitosti, inventář toho, co jsme nedokázali vyřešit, co nás tíží,
Sen slouží k udržení spánku a neutralizuje působení negativních zážitků. Sen tedy právě proto reaguje na vnější podněty aby zabránil probuzení a chránil tak spánek. Ve snu však se reálná událost, která je předlohou ke snu, často maskuje a zhušťuje, takže lze jen obtížně odhalit vztah mezi zjevným obsahem snu a jeho skrytou příčinou.
Z výzkumů bylo zjištěno, že obsah snů je závislý na pohlaví i věku snící osoby - ve snech mužů se častěji objevuje násilí (ať už páchané snícím nebo na snícím), sexuální motivy, neznámí lidé v neznámých prostředích, oproti tomu ženy více sní o domově a známém prostředí, známých lidech. Dětské sny bývají bohaté na fantastické motivy, často se v nich objevují např. divoká zvířata. Dále bylo zjištěno, že asi 65 % snů je nepříjemných (strašidelných, smutných, rozčilujících) a pouze 20 % příjemných (zábavných, vzrušujících, radostných).[1]

Fyziologie

24. února 2010 v 16:26 | wikipedia.cz

Fyziologie

Každý normální člověk má za noc 8 až 10 snů, přestože asi 8 % žen a 15 % mužů tvrdí, že sny nemívají. Avšak nejméně 42 % žen a 25 % mužů si po probuzení vzpomene alespoň na jeden sen. Byl vyvrácen názor, že by ženy měly sny častěji než muži, nebo činorodí lidé častěji než pasivní. Snění u zvířat se různí druh od druhu. Vzpomínka na sen může být po probuzení živá, ale zpravidla se velmi rychle vytrácí - pokud si chce člověk své sny pamatovat, je dobré si je hned po probuzení zapsat.
Dříve se soudilo, že sny trvají jen několik sekund, dnes se přijímá názor, že sny probíhají víceméně v reálném čase, pouze se jejich obsah velmi rychle přizpůsobuje vnějším a vnitřním podnětům. Rovněž názor, že sny jsou pouze černobílé, už byl vyvrácen.
Sen se objevuje v obou spánkových fázích (REM fáze i NREM fáze). Sny v REM fázi bývají velmi živé, barevné a spíše nelogické. První se dostavují asi 70 minut po usnutí a probíhají asi 10 - 30 minut, REM fáze a živé sny se dostavují asi 4x za noc. Pokud člověk několik nocí po sobě neabsolvuje REM fázi a sny, délka REM fáze se v následujících nocích významně prodlužuje.
Sny v NREM fázi jsou spíše obyčejné a jednoduché.

Sen

24. února 2010 v 16:23 | Daja - wikipedia.cz

Sen

Sen je zážitek iluzorních obrazů, hlasů nebo jiných vjemů vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. Sny často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nemožné nebo nepravděpodobné, a jsou obvykle mimo kontrolu spáče. Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů a vzpomínek a představ spícího. Sen je tudíž významná psychologická událost.
Někdy lidé zažívají během snění silné emoce; strašidelné nebo znepokojivé sny se označují jako noční můry a noční děsy.
Mnoho lidí věří, že sny mají určitý význam, a proto se snaží své sny určitým způsobem popsat a pak k nim přiřadit význam. Pro pohodlnější určování významu snů vznikly speciální výkladové knihy zvané snáře. V historii se často věřilo, že sny předpovídají budoucnost, někteří lidé věří, že ve snu rozmlouvají se svým bohem, odborná veřejnost se staví k významu snů jakožto možnosti předpovědi budoucnosti spíše chladně až záporně.

Lucidní snění +Něco o něm

24. února 2010 v 13:10
Lucidní snění je pojmenování pro polovědomý stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a téměř bez omezení pohybovat či ho dokonce měnit. Zjednodušeně řečeno jde o takové "probuzení ve snu". Užívá se i zkratka "LD" - z anglického Lucid Dreaming.
Jako další "stupeň" lucidního snění je považováno astrální cestování.

Co to je? + něco o tom

24. února 2010 v 13:06 | Daja
Astrální cestování je hypotetický jev, během kterého lidský duch (astrální tělo) opouští fyzické tělo a může se volně pohybovat po okolí, a to i v jiných dimenzích a v čase. Astrální cestování je někdy též nazýváno OOBE, z anglického Out of Body Experience, volně přeloženo jako zážitky mimo tělo. Považuje se za jakousi nadstavbu lucidního snění*.Prasátko pepina Cz - parOdi

24. února 2010 v 12:16 | Daja - youtube
Tak tOohle mě pOobavilOo :D Se čučněte.♥


youtube.com

Kresba zeleným centropenem

23. února 2010 v 12:30 | Daja

Tak sem si uklidila v pokojíčku a začala jsem něcosi krestlit takový čáry, máry. MnO usuďte sami...
Ale, když se na to díváte reálnýma očima, je to nádhera (úsudek Dari)

A trošku upravený:
Zvětšení !tu!

Dvouminutový rozhovor

21. února 2010 v 16:12 | Daja
Tak uděláme si dvouminutový rozhovor, co byste nám řekl?
Vyslýchaný: Je toho moc, je toho moc, moc. *rozplachnuté ruce*

Ve Vídni.
Jak vysvětlit policajtům, že jsme jeli na kolách po dálnici? :D
Um... my česky, (dělat hluchyho a slepího) :D:D

Na slovensku.
V obchodě:
Čech: "Jednu tuhle sodovku" Ta ženská vytáhla "něco"inýho než našu sodovku.
a pak takový slovanka: "malinovku?"
Čech: "Ne, pomerančovou"

Sbéčka - třídění apod.!!!

20. února 2010 v 16:26 | Daja
AhOoj. Vím, že já taky nechodím každý den na některý blog, protože nemám čas;) Ale teďka to je úplně jedno... , jestli mi sem chodite jednou za týden nebo každý den.

Prosím moje SBénka aby se sem zapsali..., kdOo se nezapíše do 6.3.2010 bude automaticky vymazán. Tak prosím zapisujte se sem, nerada bych někoho vyřazovala. ;) Tak se mějte pp.

pro SB: Chceš být mím Sbénkem nadále, zapiš se do komentáře tohoto článku.
pro ostatní: chceš spřátit? napiš mi....

Takže máte na to 14 dní.


Pravé přátelství: Pro Daru... P.S.Naše :-*

19. února 2010 v 18:54 | Daja
Psala jsem zničeho nic a ani jsem se nezastavila... Mé srdce je silnější než já samu.
Když jsem psalam byla jsem nešťastná a znuděná - vyschlá... Neměla jsem elán a taky žádnou pozitivní energii k životu... Jsem moc náladová a bez Dari jsem 0 - nic- Mám ju od srdce moc ráda a to upřímě.

Pro Daru,
Moje přítelkyně navždy - nerozlučné!!!
Píši zbrkle a rychle, ale od srdce… k tobě :-*
19.února 2010/16:20hodin,

Mám tě moc ráda, jak nikoho jiného. Jsi pro mě vše, nade vše, bez tebe nemůžu žít… Prostě tě miluji(s kamarádství), i když tolikrát si mi zlomila srdce a podrazila a pořád mi ubližuješ, ty to dobře víš, ale nechceš s tím nic dělat!? A to mě víc ryješ do srdce a já ti vždy odpustím, i když mě to trápí a bere. Známe se od narození a každý den(skoro) jsme spolu, až na poslední dobu… Ale teďka - poslední dobou - si to uvědomujeme, a máme se víc rádi a vážíme si sebe…

Nevím jak jednoduše ti říct "Miluji tebe", ale vím, že jedno, dvě slova pro TOTO nestačí; Jsi jedinečná.
Někdo tě nemá v lásce, ale to dělá chybu, ty si totiž úžasná a sem šťastný člověk, že tě mám. (Vím máš na sobě velké chyby, ale oni vidí jen je, já vidím i ty dobré.;)
Tolik toho jsme spolu zažili, viď? Hlavně dobrých chvil, ale špatných také není málo, to víš co myslím...

Můj citát: Pravé přátelství se nikdy nedá ničím rozdělit, ani v těžkých chvilkách, protože je velmi silně držené dlaněmi - nepustí se, i když do nich budete rýt, píchat špendlíkem, žiletkou…
16:37
P.S. Pravé přátelství zažívá dobré i špatné chvilky.
P.S.S. Pravé přátelství vydrží vše.
P.S.S.S. Neboj se dát najevo svou lásku, i když si budeš myslet, že je to trapná chvilka…
P.S.S.S.S. Myslíš, že život je dlouhý, omyl. Než se naděješ umřeš… Tak si užívej každou vteřinu svého života s těmi nejmilejšími. Raduj se ze života, každé sousto.

Dara řekne: "stavím se za chvilku." A staví se až za pět hodin, jenže pro mě je jen vteřina života, proto nerada čekám - zbytečně. Tak nač čekat? Běžte do toho! V lásce je vše možné. Život není hra, protože ve hře jde dát pauzu. V životě ne.

18:43
Tohle není okopírováno, tohle je psáno mím srdcem…


…….8888888..88888888888
…888888……888888888888888
.88888…… .888888888888888888
888……..888888888888888888888
888…….88888888 88888888888888
888…….8888888888888888888888
8888…...88888888888 8888888888
.8888…….8888888888888888888…………88888888888
…88888……8 888888888888888……….88888888888888888
……888888…88888888888888…….8 88888888888888888888
………88888888888888888888 ….888888888888888888888888
…………888888888888888888888888888888888 8888888888888
…………….88888888888888888888888888888888888888888888
…………………888888888888888888888888888888888888888 8
…………………….88888888888888888888888888888888888 8
……………………….88888888888888888888888888888888
……………………………8888888 88888888888888888888
………………………………..888888888888888888888
……………… ……………………8888888888888888
……………………………………..888888888888
……………………… ………………88888888
………………………………………..88888
……………………………………….888

Dodatek:
Abys zažil/a štěstí, musíš prožít smůlu...
Aby si mohl/a prožít pravé přátelství, musíš poznat nepřítele...

Čokoláda je jen balzám na rány, ale jen časem se vše zahojí. ;)

Pravý přítel???

18. února 2010 v 17:36
Nevím jak tOo pojmenovat, ale je to moc pěkné;)

Dva kamarádi se vydali přes poušť.Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého.
Dotyčný,aniž by cokoli řekl se sehnul a napsal prstem do písku:"Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku".
Putovali dál.Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se,že se vykoupou.
Ten,co dostal facku se začal topit,ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody.
Když se probral,vytesal do kamene:"Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život".
Kamarád se jej optal: "Když jsem ti dal facku,napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene.Proč?"
Odpověděl: "Víš, když mi někdo ublíží,píši to jen do písku,aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění.
Ale když mi někdo pomůže,vytesám to do kamene,aby to tam zůstalo na věky.

Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!
Říká se,že je potřeba jen jedna minuta na to abychom si někoho zapamatovali,jen jedna hodina abychom si jej oblíbili a mnohokrát nestačí ani celý život,abychom na něj zapomněli.
/Pošli tato slova všem lidem na které nemůžeš zapomenout a nezapomeň ani na toho kdo Ti toto poslal.
Pokud je nepošleš nikomu znamená to,že jsi sám a Tvoji přátelé jsou zapomenuti (přinejmenším v této chvíli)./
Věnuj jim minutu svého času!


GOogle.cz

Intuice nebo Anděl?

18. února 2010 v 14:40 | Daja
Inspirováné(povině všichni přečíst, teda ti kteří čtou tento článek): ^Tady^
 
 Pokračování:
Kdysi jsem tak šla s Darou po ulicích a něco mi říkalo ať se obrátím a jdu jinudy. Neposlechla jsem a tak to dopadlo, měla jsem ten hlas posloechnout. Od té doby jej poslouchám.

Lidé v dnešní době neposlouchají svou intuici/anděla, protože se narodili a žijí v civilizaci a tu používáme logiku, proto většina podléhá spíš logice a né intuici, která jím opravdu říká správně, i když si dotyčný říká:"To je nesmysl, proč tudy? Lehčí a logičtější to půjde tudmy." A podobně.

A jak jsem tedy začala poslouchat té intuici, vše se mi dařilo.

Táhlo mě to k němu celou dobu, jen jsem tama chtěla jít, zatrhla mi to Dara, prý že nechce, a vždy jsem jí říkala: "měla jsem pravdu." Taky to tak bylo, hledali jsme kamarády a tak né, no kdybysme tama šli určitě bysme je potkali, a tak mi konečně začala věřit, a šli jsme zase "tudyma" a opravdu jsme na n narazili, jasně zase nám bušilo srdce, ať nám málem nevyskočilo, a celý pohár štěstí a lásky (Daja se vám zamilovala, ale když oni mají snad kouzlo lásky, že nás přitahují). No.... Je toho moc, ale nechci se rozepiovat jen chci říct abyste poslouchali ten "hlas", který vám 'něco' říká a udělejte to. Dobrá rada, dejte na dobrou radu :D (Zas můj optimismus)


http://www.divotvornazahrada.cz/

Citát - Život

10. února 2010 v 18:29
"Život? Život je to jako když lezeš po žebříku když si uvědomíš co děláš už na začátku máš možnost se vrátit, ale jestli se rozhodneš jít dál tak už je pozdě litovat. Na tvojí cestě je spousta nástrah a žebřík taky nemá všechny příčky. Může se zdát že už jsi u konce, ale zdání klame ... šlápneš vedle a spadneš dolů. Zlomí ti to srdce a ne jen to ... bude ti ještě dlouho trvat než budeš mít sílu jít dál ... a než najdeš někoho kdo by šel s tebou ..."

Blesky, hromy, kde je bouřka?

5. února 2010 v 13:51 | Daja - Mapy.cz
Magické nebe O:) Nádherné, že?
P.S. Naše sýdliště.

Chropyně - sídliště

Kdysi nůj bratr se sestrou viděli před naším dome z balkona jak se na cestě koulí kulový blesky...

Nebo minulí rok jsem viděla takový divný blesky a bouřka, teda blesky bez bouřky;) Hlavně nad Kojetínem a hlavně že trvala dva dny. Opravdu divná bouřka.... Teda jen blesky bez bouřky.

Dodatek: Od té bouřky(teda blesky bez bouřky), tak se mi začala líbit bouřka, to víte přírodní jevy;) a Tak magické O:)

A cO VY jste zažili?


BODYWATCH - fit style

5. února 2010 v 12:18 | Daja - Dívka

Víš jak správně začít den?
Jasně že snídaní!
Je to totiž nejdůležitější jídlo dne!

A víš proč?

1) snídaně nabudí mozkové buňky a ty pak ve škole mnohem lépe koncentruješ (tím i třeba i u parapsychických schopností a ták)
2)snídaně nastartuje spalování tuků.
3)raní hodování ti dodá potřebnou energii k úplnému probuzení
4)ten, kdo snídá, jí přes den méně (tím víc chudneš přes den!)
5)snídaně odbourává deprese, stres a nervozitu!

Chleba s máslem a medem nebo miska cornflakes s jogurtem a ovocný čaj s citronem - to je slušná ranní mamka a zároveň nejlepší životobudič! Jestli do sebe po ránu OPRAVDU nedostaneš ani sousto, dej si aspoň sklenici 100% džusu!

Vyrážíš z domova na celý den?
Přidej si do báglu jablíčko.
Dodá ti jen málo energie
A uchrání pře hamburgrem.

Chceš mít pevné tělo?
Každodenní mučení v posilovně tvé tělo dost vyčerpá, proto je důležitý pravidelně přísun energie! Zapoj do jídelníčku těstoviny, banány a celozrnné pečivo a máš vyhráno!Přírodné bytosti

3. února 2010 v 9:44 | Daja
Tuhle stánku doporučuji přečíst, sice dlouhé, ale dozvíte se něco o Přírodních bytostí ;) <Tu>